CONCEPTS OF RAKTA DHATU W.S.R.KRIYA SHARIR REVIEW ARTICLE

Jaiminkumar Shah, Sunil P. Nikhate, Narendra Yadnik, Dharmendrasinh Rathod

Abstract


Dhatu gives ashraya, which does dharana & poshana i.e. supports & nourishes the body by its prakruta karmas.There are seven dhatu in our ayurvedic classic like as Rasa, Rakta, Mamsa, Meda, Asthi, Majja, Sukra. Raktadhatu is second dhatu. Teja & jala mahabhuta is predominant in rakta dhatu.The moola sthanas of Raktavaha srotas are yakrut (liver) and pleeha (spleen). Rudhirm, Astrak, Lositam, Sonitam are the synonyms of the raktadhatu. Jivan is the main function of raka dhatu. According to Acharya charak, Raktadhatu has 8 anjali pramana. Sira and kandara are the upadhatu of rakta. Raktadhatu mala is piita when raktadhatu pramana produced in utttam,avar, madhyma avastha individuals known as rakta sara purusha. Any kind of derivation in raktadhatu leads to pathogenesis

Keywords


Rakta dhatu, Raktavahasrotas, vishudha rakta dhatu.

Full Text:

PDF

References


P. K. R. Murty, Shargadhara samitha by Sargadhara, Varanasi: Chaukhmba Orientialia, 2012.

D. C. R. Das, Physiology of Shareer Kriya, Delhi: Chaukhmba Sanskrit Pratishshathan, 2014.

D. D. Dhargalkar, Sharir kriya vidnana, Varanasi: Chaukhamba sanskrit serios office, 2008.

c. a. dridhabala, The charak samhita expounded by the workshaful Aterya Punarvasu complied by the great sage agnivesa redacted by charaka and dridhabala volume 3 editied and publushed in 6 th volumes with traslations in hindi ,gujarati,english, Jamnagar: shree gulabkuvarba ayurvedic society jamnagar india, 1949.

T. Dr.Bramanand, Pandit shargadharcharya virachita shargadhara samhita dipika hindi vyakya viseshana vyaktavya samanvita maharshi agniveshkrutaanjana nidanasamhita parikarta evam vyakyakar, Varanasi: Chaukhamba surbharti prakashana., 2013.

V. k. &. V. prabha, Compenduob views in sroti sharir authors by published reprint edition 2013 page no 36, Varanasi : Chaukhamba orientalia, 2013.

P. sharma, Sushruta Samhita with English Traslation of Text and Dalhan's Commenrary along with critical nites vol 1 sutrasthana, Varanasi: Chaukhamba visvabharti, 2004.

Dr.R.vidyanath, Astanga Hridaya of vagbhata text with english trasnalation inckudes maulik sisdhanta c, Varanasi: Chaukhamba aurbhartu prakasan edition, 2016.

A. v. shukla, Charaka Samhita of Agnivesa elaborated charaka & dradhabala edited with vidyamanorana Hindi commentary along with special oeliberation etc, Delhi: Chaukhamba sanskritvprasrhan, 2011.

D. ranjana, Text book of physiology shareera kriya vijnan vol 2, Delhi: chaukhamba sanskrit pratisthan , 2014.

D. R. Das, A Textbook of Physiology vol.2, Delhi: Chaukhmba Sanskrit Pratishthan, 2014.

D. R. Das, Text book of Physiology, Varanasi: Chaukhmba Sanskrit Partishsthana, 2014.

P. V. Y. Joshi, Ayurvedic Sharir Kriya Vijnana, Varanasi: Chaukhmba Vishvabharati , 2010.

K. Sembulijan and P. Sembulijan, Essentials od Medical Physiology 5th Edition, Jaypee Brothers, 2010.

D. R. Das, Text Book of Physiology, Delhi: Chaukhmba Sanskrit Pratishthan, 2014.

D. C. R. Das, Physilogy of Sharir Kriya Vigyan Vol.2, Varanasi: Chaukhmba Sanskrit Prakashan, 2014.

D. N. K. The Text book of Kriya Shareera Vol.1, New Delhi: Chaukhamba , 2015.

P. S. Shusurata Samhita, Varanasi: Chaukhamba, 2004.

D. S. P. Basic Principle of Kriya Sharir, Delhi: Chaukhamba Orientalia, 2016.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.